top of page
Logo.png

Custom Art Print

Algemene Voorwaarden CustomArtPrint.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Geschillen

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 15 - Auteursrechten

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

 1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3.    Dag: kalenderdag;

 4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7.    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11.   Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 

CustomArtPrint.NL ;

E-mailadres: info@raquelversteeg.com ;

Kvk-nummer: 84702443.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 

 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 5.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 6.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
 

 1.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet, terwijl de ondernemer niet aansprakelijk is wanneer foto's vanwege het verschil van kwaliteit op de computer van de consument en/of het gebruik van andere internetbrowsers niet overeenkomt met de geleverde producten. .

 3.     Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 4.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 5.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  -    de prijs inclusief belastingen.
  -    de eventuele kosten van verzending.
  -    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  -    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
  -    de minimale afname.
   

 6.     Ondernemer kan niet te allen tijde garanderen dat alle aangeboden artikelen op de website voorradig zijn. Wanneer er een bestelling is gedaan (en het bedrag reeds is voldaan) zal ondernemer er ommegaand voor zorgen dat het bedrag wordt teruggeboekt. Bij combinatie van producten wordt met de consument overlegd of er een andere product voor in de plaats kan komen.

 7.   Wanneer blijkt dat een product zal moeten worden nabesteld neemt de ondernemer contact hieromtrent op met de consument. 

 8.   De ondernemer kan een aanbod weigeren indien niet is voldaan aan de minimale omvang van afname, mits deze bij het product vermeld is.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst
 

 1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (per e-mailbericht). Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 4.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  -  Manier van contact opnemen met de ondernemer waarbij de consument met klachten terecht kan;
  -  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een  
  -  duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht (zie artikel 6 van deze voorwaarden)
  -  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   

 5.      Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 6.     Bestelde producten worden door de ondernemer slechts 3 werkdagen gereserveerd, totdat de consument heeft betaald.

       Wanneer er binnen voornoemde termijn geen betaling is ontvangen wordt overeenkomst ontbonden en wordt het product weer
      beschikbaar op de website van de ondernemer. Uiteraard is nader overleg over een later betaling wel mogelijk.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht
 

 1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3.     Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen en gefrankeerd retour te zenden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4.     Beschadigde, bewerkte en/of verknipte stukken kunnen niet worden geretourneerd.

 5.     Gepersonaliseerde items, kunnen slechts geretourneerd worden mits er een aantoonbaar mankement / door schuld van de producent aan het product bevind. Iedere andere vorm van bedenkelijkheid zal in goed overleg met de producent en wederzijds overeenstemmen resulteren in teruggave van maximaal de helft van de aankoopsprijs, daar geporsonaliseerde items niet opnieuw verkocht kunnen worden.

 6.     De kosten die gemoeid gaan met een retourzending zijn voor de consument.

 7.     Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit en kan daar niet meer worden teruggekomen.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 

 1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 

 1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

           a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

           b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

           c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

           d. die snel kunnen bederven of verouderen;

           e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Artikel 9 - De prijs
 

 1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2.     Ook bestellingen uit het buitenland zullen worden belast met de Nederlandse BTW (21%).

 3.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 4.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 5.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
    a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
    b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 6.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 7.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 8.     Voorts zijn alle prijzen onder voorbehoud van het juiste bedrag aan verzendkosten. Wanneer mocht blijken dat de consument te weinig verzendkosten heeft betaald kan er een naheffing komen, terwijl de consument bij teveel betaalde verzendkosten het teveel betaalde teruggeboekt krijgt van de ondernemer.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 

 1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4.     De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5.     De ondernemer is niet aansprakelijk voor de door de fabrikant c.q. leverancier verstrekte foutieve informatie.

 6.     De garantie geldt niet indien:

           a.   De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren
                en/of bewerken;
          b.   De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld
                of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

           c.   De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
                aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
 

 1.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 2.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 3.     De ondernemer tracht een door de consument gedane bestelling binnen twee dagen te verzenden, doch kan dat niet garanderen.

 4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5.     In geval van ontbinding conform het lid 2 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

 7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 - Betaling
 

 1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 3 werkdagen na de bevestiging van de bestelling, doch bij voorkeur tegelijkertijd met de bestelling.

 2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 13 - Geschillen
 

 1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2.     Bevoegd is de Rechtbank Rotterdam.

 3.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Auteursrechten

Alle op deze website weergegeven afbeelding vallen onder © 'copyright' CustomArtPrint.NL / Raquel Versteeg freelance illustrator en beroepen zich op het Auteursrecht zoals beschreven in de Nederlandse Auteurswet. Zij mogen op geen enkele manier gebruikt worden, tenzij hier expliciet toestemming voor is verleend door Raquel Versteeg / CustomArtPrint.nl

--------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder beschrijven we ons beleid over enkele belangrijke zaken:

 

Retour:

Waar gewerkt wordt kan wel eens iets fout gaan. Of u heeft iets besteld en het is niet wat u had verwacht.

Als iets niet naar wens is neem dan altijd eerst contact met ons op. Dan kijken wij wat eraan gedaan kan worden.
Iets wat we op maat hebben gemaakt en/of gepersonaliseerd hebben voor u hoeven we niet terug te nemen.

 

Bestelling niet ontvangen:

 

Een enkele keer gebeurt het dat een pakje wel is afgeleverd volgens Track&Trace op het goede adres terwijl de klant het toch niet heeft ontvangen. Dat is heel vervelend voor de klant en voor ons. Dan is er bij PostNL iets niet goed gegaan.

Wij gaan daar als volgt mee om:
 

1: Eerst 1-2 weken afwachten. In de meeste gevallen is het dan al opgelost en is het pakje alsnog gevonden of afgeleverd.

2: Als de zending vermist blijft sturen wij u een formulier waarin u verklaard dat u het pakket nooit heeft ontvangen ondanks dat Track&Trace het tegendeel aangeeft. Wanneer wij die ondertekende brief ontvangen hebben vergoeden wij u het volledige aankoopbedrag.

3: Wij vergoeden niets als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er iets niet klopt.
4: Bij misbruik kan aangifte gedaan worden.

 

 

Buitenlandse verkopen.

Wij verkopen uitsluitend aan particulieren. Alles met het Nederlands btw tarief.

Het is niet mogelijk om artikelen zonder btw of btw verlegd te kopen bij ons. Een buitenlands bedrijf kan uiteraard wel als particulier een bestelling doen.

 

Hoe gaan wij om met uw gegevens: 

 

Uiteraard hebben wij uw gegevens nodig om de bestelling  af te kunnen werken.

Alles voert u in op een beveiligde website.

 

Alleen personen die nodig zijn om de bestelling bij u bezorgd te krijgen zien uw gegevens (zoals de inpakker/ster, postbode).

Nooit zullen wij uw gegevens doorverkopen of doorgeven aan derden.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt en  bewaard om de bestelling zo goed mogelijk af te werken.  Dus als u gebeld wordt door ons, dan gaat dat uitsluitend over de bestelling die u gedaan heeft.  

De website maakt gebruik van cookies. De bestelling die u doet wordt tijdelijk opgeslagen op uw computer in de vorm van een cookie.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons.

bottom of page